;
เกี่ยวกับ
ระบบ Smart Lab คือระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของประเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้มีความง่าย ต่อการใช้งานโดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลองค์ประกอบความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการได้อย่างบูรณาการไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและติดตามข้อมูลที่สำคัญ ในด้านความปลอดภัย ได้แบบ realtime เพื่ออำนวยความสะดวกของการบริหารจัดการข้อมูล และ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเอื้อต่อการขยายผลการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการไทย "ให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น"
ระบบ Smart Lab
ระบบ Smart Lab เป็นระบบบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ ที่ตอบโจทย์การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ตามมาตรฐาน ESPReL ประกอบไปด้วย 7 ระบบย่อย
มาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ ของ วช.
ระบบบริหารจัดการแบบอัจฉริยะ ที่ตอบโจทย์การจัดการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ ของ วช.
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ระบบการบริหารระบบจัดการความปลอดภัย พร้อมด้วย ระบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับการสร้างนโยบาย โครงสร้าง (คำสั่งแต่งตั้ง) แผนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
ระบบบริหารจัดการสารเคมี
ระบบการจัดการสารเคมี อิงระบบ Chemical Inventory เดิม และเพิ่มในส่วนของการติดตาม life cycle ของสารเคมีและ ระบบอัจฉริยะแนะนำการจัดเก็บสารเคมีตามหลัก incompatibility
ระบบบริหารจัดการของเสียจากสารเคมี
ระบบการจัดการของเสียจากสารเคมี อิงตามระบบ CMU Waste Track ที่มีระบบบาร์โค้ด และการบันทึกติดตามการส่งกำจัด พร้อมทั้งการติดตาม ปริมาณของเสียแบบ real-time
ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และ อุปกรณ์ภายใน
ระบบลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่อิงตามกฎหมายด้านอาคาร ระบุตำแหน่งที่ตั้ง การตรวจสอบและ การสร้างแผนการติดตามอย่างครอบคลุม
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย พร้อมด้วยระบบประเมิน ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางข้อกำหนด ของห้อง ปฏิบัติการ ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
ระบบการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องทดลอง รองรับระบบ e-learning เพื่อสร้างหลักสูตรจำเพาะสำหรับ ห้องปฏิบัติการย่อย และระบบเก็บข้อมูลการอบรมรวมทั้ง ระบบ แจ้งเตือน
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
ระบบการจัดการข้อมูลและเอกสารแบบ Digital Platform ที่ง่ายต่อ การค้นหาและนำไปใช้อ้างอิงพร้อมด้วยการดึงข้อมูลโดยส่วนกลางแบบ blind statistics ที่เคารพความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้าน
“ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ”
ทั่วประเทศ 12 แห่ง
วช. มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืน